Referencer

2018

Ny Genbrugsslamsuger

Udarbejdelse af EU-udbudsmateriale til indkøb af ny Genbrugsslamsuger for Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsbetingelser mv.

2018

Olieudskiller på Grønnessegaard

Beregning og dimensionering af sandfang, olieudskiller og prøveudtagningsbrønd i forbindelse med renovering af vaskeplads og indhentning af udledningstilladelse.

Personlige referencer:

2017

2 nye større regnvandsledninger

Design, myndighedsbehandling, kundekontakt, rådgivning og udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med omlægning af 2 nye 400 meter regnvandsledninger på henholdsvis Ø1000 og Ø1400.

2016-2017

Renovering af bassiner på renseanlæg

Design, projektering og tilsyn i forbindelse med renovering af 2 sammenkoblet regnvandsbassiner. Herunder sænkning af grundvand, beregning af opdriftssikring og tømning af eksisterende sedimenter til deponi.

2015-2016

Masterplan for Mwanza, Tanzania

Udarbejde Masterplan for Mwanza City indenfor drikkevand og spildevand fra år 2015 til 2040, hvor indbyggertallet forventes at stige fra 750.000 til 2 millioner. Herunder beregne de energimæssige besparelser ved ombygning af eksisterende installationer, design af projektforslag der bør eksekveres parallelt med forøgelsen af byens indbyggertal (IIP, STIP og LTIP) og udføre Cost Benefit Analyse af alle projektforslag. Herunder pumpetest, maskinelle fejlfinding og reparation og design af fremtidige vandsystem med CAPAX og OPEX som parametre.

2015-2017

Oprensning af regnvandsbassiner

Oprensning af 17 åbne regnvandsbassiner med henblik på at genskabe det oprindelige volumen og derved minimere oversvømmelser i området. Herunder tage højde for §3områder således de respektive bassiner oprenses efter gældende regler og love.

2015-2017

Kloakering af sommerhusområde

Beregning og udarbejdelse af gravitation/tryksat afløbssystem for ca. 170 ejendomme. Kontakt og håndtering af dokumenter fra lodsejere og kunden. Udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsindhentning og efterfølgende tilsynsopgaven.

2014

Forprojekt for 8 Makedonske byer

Forprojekt indeholdende undersøgelse af 8 byer i Makedonien mht. forbedring af drikkevandssystemet herunder udpegning af defekte rørledninger, energiberegninger med henblik på økonomiske forbedringer samt en prioriteret økonomisk oversigt over hvilke tiltag der bør gøres inden for de økonomiske rammer.

2013-2014

Standardisering af pumpestationer

Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser for forskellige størrelser af pumpestationer, således en standardisering opnås hos kunden. Arbejdsbeskrivelserne indeholder krav til opbygning af pumpestationer, krav til opbygning af tavleskab, styringskrav, krav til adgangsveje, støj og lugtgener samt hvilke dokumenter entreprenøren skal levere før, under og efter arbejdet.

2012-2013

4 nye pumpestationer

Udarbejde design, udbudsmateriale samt være tilsynsførende for 4 pumpestationer til håndtering af spildevand og regnvand - 3 stk. Ø2000 PE-brønde med en dybde på ca. 7,5 meter med tilhørende ventilbrønd (spildevand), samt 1 stk. betonbygværk med dimensionerne 7x5x8 meter (LxBxH) (spildevand og regnvand). De eksisterende pumpestationer rives efterfølgende ned. Ø2000 PE-brøndene installeres med 2 stk. 9 kW pumper og betonbygværket installeres med 2 stk. 9 kW pumper samt 2 stk. 35 kW pumper. Udarbejde CE-mærkning efter installation af pumpestationerne.

2012

Tegningsbistand

3D-scanning af pumpehus og ventilbygværk. Formålet er, at pumperne ønskes flyttet fra eksisterende stueplan til kælder, hvorved der ønskes et visuel design af alle komponenter før projektudførelse pga. minimal af plads i kælder.

2009-2013

Kloakering af sommerhusområde

Beregning og udarbejdelse af tryksat afløbssystem for ca. 1000 ejendomme opdelt over flere år. Kontakt og håndtering af dokumenter fra lodsejere og kunden. Udarbejdelse af udbudsmateriale, licitation og efterfølgende tilsynsopgaven. Tilsynsopgaven består i løbende kontakt mellem kunden, entreprenøren og lodsejere samt ledelse af entreprenøren. Kontrol af korrekt udført arbejde efter standarder og udbudsmateriale.

2009

Tilsyn på ny kildeplads

Nyopført vandrensningsanlæg på en kildeplads m.h.p. fjernelse af klor-forbindelser via beluftningskolonner. Tilsynsopgaven bestod i at kontrollere de maskinelle installationer, kontrol af udførelsen, maskinelrådgivning, dokumenthåndtering, økonomihåndtering og ledelse af entreprenører.